تازه های تغذیه ورزشی

وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی سرم ورزشکاران نوجوان حرفه ای استقامتی 

Serum oxidant and antioxidant status in adolescents undergoing professional endurance sports training

Tong TK, Lin H, Lippi G, Nie J, Tian Y

Oxid Med Cell Longev. 2012;2012:741239. doi: 10.1155/2012/741239

در این مطالعه تاثیر تمرین ورزشی حرفه ای بر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی سرم ورزشکاران استقامتی نوجوان در مقایسه با افراد غیر ورزشکار بررسی شده است. سطح سرمی مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید (TBARS)، گزانتین اکسیداز (XO)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون احیا (GSH)، سوپراکسید دسموتاز(SOD) و ظرفیت اکسیدانی تام (T-AOC) در 67 پسر نوجوان دونده، دوچرخه سوار و غیر ورزشکار اندازه گیری شد. دریافت هفت روزه خوراک نیز مورد بررسی قرار گرفت. سطح سرمی XO، GSH و CAT در دوچرخه سواران بالاتر از دونده ها و افراد غیر ورزشکار بود. در دونده ها فقط سطح سرمی CAT بالاتر از افراد غیر ورزشکار بود. سطح سرمی TBARS، T-AOC و SOD در افراد مورد بررسی تفاوتی نداشت. در بررسی ارتباط وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی با دریافت مواد مغذی، ارتباط معنی داری بین CAT و کربوهیدرات، پروتئين، منیزیوم و منگنز؛ GSH با کربوهیدرات، پروتئین، چربی، سلنیوم، روی، آهن و منیزیوم؛ XO و کلسترول؛ و همچنینCAT  با GSH مشاهده شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که حفظ تعادل اکسیداسیونی خون ورزشکاران نوجوان حرفه ای در حال استراحت تا حدی به دلیل افزایش سطح آنتی اکسیدان ها در پاسخ به ورزش است.

سمیرا ابراهیم اف

 

/ 0 نظر / 15 بازدید